dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Minren Huang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
1EEQihui Zhu, Anyuan Guo, Ge Gao, Yingfu Zhong, Meng Xu, Minren Huang, Jingchu Luo: DPTF: a database of poplar transcription factors. Bioinformatics 23(10): 1307-1308 (2007)

Coauthor Index

1Ge Gao [1]
2Anyuan Guo [1]
3Jingchu Luo [1]
4Meng Xu [1]
5Yingfu Zhong [1]
6Qihui Zhu [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)