dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Anyuan Guo

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
4EEAnyuan Guo, Xin Chen, Ge Gao, He Zhang, Qi-Hui Zhu, Xiao-Chuan Liu, Yingfu Zhong, Xiaocheng Gu, Kun He, Jingchu Luo: PlantTFDB: a comprehensive plant transcription factor database. Nucleic Acids Research 36(Database-Issue): 966-969 (2008)
2007
3EEQihui Zhu, Anyuan Guo, Ge Gao, Yingfu Zhong, Meng Xu, Minren Huang, Jingchu Luo: DPTF: a database of poplar transcription factors. Bioinformatics 23(10): 1307-1308 (2007)
2006
2EEGe Gao, Yingfu Zhong, Anyuan Guo, Qihui Zhu, Wen Tang, Weimou Zheng, Xiaocheng Gu, Liping Wei, Jingchu Luo: DRTF: a database of rice transcription factors. Bioinformatics 22(10): 1286-1287 (2006)
2005
1EEAnyuan Guo, Kun He, Di Liu, Shunong Bai, Xiaocheng Gu, Liping Wei, Jingchu Luo: DATF: a database of Arabidopsis transcription factors. Bioinformatics 21(10): 2568-2569 (2005)

Coauthor Index

1Shunong Bai [1]
2Xin Chen [4]
3Ge Gao [2] [3] [4]
4Xiaocheng Gu [1] [2] [4]
5Kun He [1] [4]
6Minren Huang [3]
7Di Liu [1]
8Xiao-Chuan Liu [4]
9Jingchu Luo [1] [2] [3] [4]
10Wen Tang [2]
11Liping Wei [1] [2]
12Meng Xu [3]
13He Zhang [4]
14Weimou Zheng [2]
15Yingfu Zhong [2] [3] [4]
16Qi-Hui Zhu [4]
17Qihui Zhu [2] [3]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)