dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Meili Huang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2004
1EEBaisheng Shi, Zongtian Liu, Yuqing Wang, Hong Yu, Meili Huang: The Lattice Approach to Ontology Language Interoperability. CIT 2004: 265-272

Coauthor Index

1Zongtian Liu [1]
2Baisheng Shi [1]
3Yuqing Wang [1]
4Hong Yu [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)