dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Petri Hirvonen

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

1997
4EEHeikki Kälviäinen, Petri Hirvonen: An extension to the randomized hough transform exploiting connectivity. Pattern Recognition Letters 18(1): 77-85 (1997)
1996
3EEHeikki Kälviäinen, Petri Hirvonen, Erkki Oja: Houghtool -- A software package for the use of the Hough transform. Pattern Recognition Letters 17(8): 889-897 (1996)
1995
2EEHeikki Kälviäinen, Petri Hirvonen, Lei Xu, Erkki Oja: Probabilistic and non-probabilistic Hough transforms: overview and comparisons. Image Vision Comput. 13(4): 239-252 (1995)
1994
1 Heikki Kälviäinen, Petri Hirvonen, Lei Xu, Erkki Oja: Comparisons of Probabilistic and Non-probabilistic Hough Transforms. ECCV (2) 1994: 351-360

Coauthor Index

1Heikki Kälviäinen [1] [2] [3] [4]
2Erkki Oja [1] [2] [3]
3Lei Xu [1] [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)