dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Zhimao Guo

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2005
9EEZhimao Guo, Xiaoling Wang, Aoying Zhou: WSQuery: XQuery for Web Services Integration. DASFAA 2005: 372-384
2004
8EEZhimao Guo, Min Li, Xiaoling Wang, Aoying Zhou: Scalable XSLT Evaluation. APWeb 2004: 190-200
7EEYang Yuan, Zhimao Guo, Xiaoling Wang, Aoying Zhou: Towards Load Balancing in Peer-to-Peer Environment of Web Services. APWeb 2004: 311-320
6EEZhimao Guo, Min Li, Xiaoling Wang, Aoying Zhou: Scalable XSLT Evaluation CoRR cs.DB/0408051: (2004)
2003
5EEKun Yue, Zhengchuan Xu, Zhimao Guo, Aoying Zhou: Constraint Preserving XML Updating. APWeb 2003: 47-58
4EEZhimao Guo, Zhengchuan Xu, Shuigeng Zhou, Aoying Zhou, Ming Li: Index Selection for Efficient XML Path Expression Processing. ER (Workshops) 2003: 261-272
3EEZhimao Guo, Shuigeng Zhou, Zhengchuan Xu, Aoying Zhou: G2ST: a novel method to transform GML to SVG. GIS 2003: 161-168
2EEZhengchuan Xu, Zhimao Guo, Shuigeng Zhou, Aoying Zhou: Dynamic Tuning of XML Storage Schema in VXMLR. IDEAS 2003: 76-86
1EEAoying Zhou, Qing Wang, Zhimao Guo, Xueqing Gong, Shihui Zheng, Hongwei Wu, Jianchang Xiao, Kun Yue, Wenfei Fan: TREX: DTD-Conforming XML to XML Transformations. SIGMOD Conference 2003: 670

Coauthor Index

1Wenfei Fan [1]
2Xueqing Gong [1]
3Min Li [6] [8]
4Ming Li [4]
5Qing Wang [1]
6Xiaoling Wang [6] [7] [8] [9]
7Hongwei Wu [1]
8Jianchang Xiao [1]
9Zhengchuan Xu [2] [3] [4] [5]
10Yang Yuan [7]
11Kun Yue [1] [5]
12Shihui Zheng [1]
13Aoying Zhou [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
14Shuigeng Zhou [2] [3] [4]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)