dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Cheng Peng Fu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
12EEKe Zhang, Cheng Peng Fu, Chuan Heng Foh, Maode Ma, Jian Ling Zhang: Fluid-Based Modeling of TCP Veno. GLOBECOM 2008: 5075-5079
11EEKe Zhang, Cheng Peng Fu: An enhancement of TCP Veno with forward acknowledgement. Computer Communications 31(15): 3683-3690 (2008)
2007
10EECheng Peng Fu, Chuan Heng Foh, Chiew Tong Lau, Zhihong Man, Bu-Sung Lee: Semi-Markov Modeling for Bandwidth Sharing of TCP Connections with Asymmetric AIMD Congestion Control. GLOBECOM 2007: 2014-2018
9EEChuan Heng Foh, Juki Wirawan Tantra, Jianfei Cai, Chiew Tong Lau, Cheng Peng Fu: Modeling Hop Length Distributions for Reactive Routing Protocols in One Dimensional MANETs. ICC 2007: 3882-3886
8EEBin Zhou, Cheng Peng Fu, Victor O. K. Li: TFRC Veno: An Enhancement of TCP Friendly Rate Control over Wired/Wireless Networks. ICNP 2007: 216-225
7EEKe Zhang, Cheng Peng Fu: Dynamics analysis of TCP Veno with RED. Computer Communications 30(18): 3778-3786 (2007)
2006
6EEKe Zhang, Cheng Peng Fu: Fluid-based Analysis of TCP Veno with RED. GLOBECOM 2006
5EEKe Zhang, Cheng Peng Fu, Zou ZiXuan: Loss Distinguishing Accuracy in TCP Veno and its Performance Influence. GLOBECOM 2006
4EEBin Zhou, Cheng Peng Fu: An Enhancement of TCP Veno over High Bandwidth-Delay Product Networks. LCN 2006: 535-536
3EEBin Zhou, Lek Heng Ngoh, Bu-Sung Lee, Cheng Peng Fu: HDA: A hierarchical data aggregation scheme for sensor networks. Computer Communications 29(9): 1292-1299 (2006)
2005
2EEYan Liu, Cheng Peng Fu, Zongkai Yang, Bu-Sung Lee: Multicast congestion control scheme over wireless access links: problem and enhancement. IJIPT 1(1): 40-49 (2005)
2004
1EECheng Biao Fu, J. L. Wang, Cheng Peng Fu, Ke Zhang: Performance Study of TCP Veno in Wireless/Asymmetric Links. CW 2004: 447-451

Coauthor Index

1Jianfei Cai [9]
2Chuan Heng Foh [9] [10] [12]
3Cheng Biao Fu [1]
4Chiew Tong Lau [9] [10]
5Bu-Sung Lee (Francis Bu-Sung Lee) [2] [3] [10]
6Victor O. K. Li [8]
7Yan Liu (Yan (Jenny) Liu) [2]
8Maode Ma [12]
9Zhihong Man [10]
10Lek Heng Ngoh [3]
11Juki Wirawan Tantra [9]
12J. L. Wang [1]
13Zongkai Yang [2]
14Jian Ling Zhang [12]
15Ke Zhang [1] [5] [6] [7] [11] [12]
16Bin Zhou [3] [4] [8]
17Zou ZiXuan [5]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)