dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Zi'ang Ding

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2006
2EEYu Guan, Xiao Liang, Zi'ang Ding, Yinan Fan, Wei Chen, Qunsheng Peng: Energy Matting. Edutainment 2006: 1098-1102
1EEYu Guan, Wei Chen, Xiao Liang, Zi'ang Ding, Qunsheng Peng: . Comput. Graph. Forum 25(3): 567-576 (2006)

Coauthor Index

1Wei Chen [1] [2]
2Yinan Fan [2]
3Yu Guan [1] [2]
4Xiao Liang [1] [2]
5Qunsheng Peng [1] [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)