dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Sheng-Yuan Chen

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
3 Tyng-Yeu Liang, Po-Cheng Chen, Sheng-Yuan Chen, Ce-Kuen Shieh: A Web Server for Developing OpenMP Programs on Computational Grids. GCA 2007: 144-150
2006
2EEChung-Ju Wu, Sheng-Yuan Chen, Jenq Kuen Lee: Copy Propagation Optimizations for VLIW DSP Processors with Distributed Register Files. LCPC 2006: 251-266
2005
1EEYung-Chia Lin, Chung-Lin Tang, Chung-Ju Wu, Ming-Yu Hung, Yi-Ping You, Ya-Chiao Moo, Sheng-Yuan Chen, Jenq Kuen Lee: Compiler Supports and Optimizations for PAC VLIW DSP Processors. LCPC 2005: 466-474

Coauthor Index

1Po-Cheng Chen [3]
2Ming-Yu Hung [1]
3Jenq Kuen Lee [1] [2]
4Tyng-Yeu Liang [3]
5Yung-Chia Lin [1]
6Ya-Chiao Moo [1]
7Ce-Kuen Shieh [3]
8Chung-Lin Tang [1]
9Chung-Ju Wu [1] [2]
10Yi-Ping You [1]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)