dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Guobin Chen

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2006
3EEZhengyou Wang, Quan Xue, Guobin Chen, Weiming Zeng, Zhijun Fang, Shiqian Wu: A New Color Image Enhancement Algorithm for Camera-Equipped Mobile Telephone. KES (1) 2006: 631-638
2005
2EEJianle Chen, Jilin Liu, Xingguo Wang, Guobin Chen: Modified edge-oriented spatial interpolation for consecutive blocks error concealment. ICIP (3) 2005: 904-907
2004
1EEChang-Hyun Jo, Guobin Chen, James Choi: A new approach to the BDI agent-based modeling. SAC 2004: 1541-1545

Coauthor Index

1Jianle Chen [2]
2James Choi [1]
3Zhijun Fang [3]
4Chang-Hyun Jo [1]
5Jilin Liu [2]
6Xingguo Wang [2]
7Zhengyou Wang [3]
8Shiqian Wu [3]
9Quan Xue [3]
10Weiming Zeng [3]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)