dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yunzhang Zhu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2009
1EEGang Wang, Jian Hu, Yunzhang Zhu, Hua Li, Zheng Chen: Competitive analysis from click-through log. WWW 2009: 1051-1052

Coauthor Index

1Zheng Chen [1]
2Jian Hu [1]
3Hua Li [1]
4Gang Wang [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)