dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Mingfa Zhu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

1999
3 Jianyong Wang, Mingfa Zhu, Zhiwei Xu: Cooperative Cache Management in S2FS. PDPTA 1999: 1277-1284
1997
2EEYuzhong Sun, Zhiwei Xu, Mingfa Zhu: A Hybrid Time Synchronization Implemented Through Special Ring Array for Mesh or Torus. IPPS 1997: 565-569
1996
1EELimin Xiao, Mingfa Zhu: Active Messages on the Dawning-1000. ISPAN 1996: 429-433

Coauthor Index

1Yuzhong Sun [2]
2Jianyong Wang [3]
3Limin Xiao [1]
4Zhiwei Xu [2] [3]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)