dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Xiaoqin Zhou

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
1EEJing Ying Zhang, John B. Morehouse, Steven Y. Liang, Jun Yao, Xiaoqin Zhou: Handling constraints for manufacturing process optimisation using genetic algorithms. IJCAT 28(1): 9-19 (2007)

Coauthor Index

1Steven Y. Liang [1]
2John B. Morehouse [1]
3Jun Yao [1]
4Jing Ying Zhang [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)