dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Xiangqian Zhou

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
7EEXiangqian Zhou: A note on binary matroid with no M(K3, 3)-minor. J. Comb. Theory, Ser. B 98(1): 235-238 (2008)
6EEJim Geelen, Xiangqian Zhou: Generating weakly 4-connected matroids. J. Comb. Theory, Ser. B 98(3): 538-557 (2008)
5EETalmage James Reid, Haidong Wu, Xiangqian Zhou: On minimally k-connected matroids. J. Comb. Theory, Ser. B 98(6): 1311-1324 (2008)
2007
4EEMark E. Watkins, Xiangqian Zhou: Distinguishability of Locally Finite Trees. Electr. J. Comb. 14(1): (2007)
2006
3EEJim Geelen, Xiangqian Zhou: A Splitter Theorem for Internally 4-Connected Binary Matroids. SIAM J. Discrete Math. 20(3): 578-587 (2006)
2004
2EEHongxun Qin, Xiangqian Zhou: The class of binary matroids with no M(K3, 3)-, M ast (K3, 3)-, M(K5)- or M ast (K5)-minor . J. Comb. Theory, Ser. B 90(1): 173-184 (2004)
1EEXiangqian Zhou: On internally 4-connected non-regular binary matroids. J. Comb. Theory, Ser. B 91(2): 327-343 (2004)

Coauthor Index

1Jim Geelen [3] [6]
2Hongxun Qin [2]
3Talmage James Reid [5]
4Mark E. Watkins [4]
5Haidong Wu [5]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)