dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Kaixin Zhou

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2005
2EEKeyue Ding, Jing Zhang, Kaixin Zhou, Yan Shen, Xuegong Zhang: htSNPer1.0: software for haplotype block partition and htSNPs selection. BMC Bioinformatics 6: 38 (2005)
2003
1 Keyue Ding, Kaixin Zhou, Fuchu He, Yan Shen: LDA - a java-based linkage disequilibrium analyzer. Bioinformatics 19(16): 2147-2148 (2003)

Coauthor Index

1Keyue Ding [1] [2]
2Fuchu He [1]
3Yan Shen [1] [2]
4Jing Zhang [2]
5Xuegong Zhang [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)