dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Jin-Xin Zhou

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
2EEYan-Quan Feng, Jin-Xin Zhou: Semisymmetric graphs. Discrete Mathematics 308(17): 4031-4035 (2008)
1EEYan-Quan Feng, Jin Ho Kwak, Ming Yao Xu, Jin-Xin Zhou: Tetravalent half-arc-transitive graphs of order p4. Eur. J. Comb. 29(3): 555-567 (2008)

Coauthor Index

1Yan-Quan Feng [1] [2]
2Jin Ho Kwak [1]
3Ming Yao Xu [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)