dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Jiaji Zhou

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
1EEChenping Lu, Jiaji Zhou, Liping Shen, Ruimin Shen: Techniques for Enhancing Pervasive Learning in Standard Natural Classroom. ICHL 2008: 202-212

Coauthor Index

1Chenping Lu [1]
2Liping Shen [1]
3Ruimin Shen [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)