dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yichuo Zhong

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2001
1EEYuwen He, Bo Feng, Shiqiang Yang, Yichuo Zhong: Fast global motion estimation for global motion compensation coding. ISCAS (2) 2001: 233-236

Coauthor Index

1Bo Feng [1]
2Yuwen He [1]
3Shiqiang Yang (Shi-Qiang Yang) [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)