dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yonghui Zheng

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
1EEChunxiang Gu, Yuefei Zhu, Yonghui Zheng: Certified E-Mail Protocol in the ID-Based Setting. ACNS 2007: 340-353

Coauthor Index

1Chunxiang Gu [1]
2Yuefei Zhu [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)