dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Huang Zheng

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2004
1EEDong Zheng, Huang Zheng, Kefei Chen, Weidong Kou: ID-Based Proxy Blind Signature. AINA (2) 2004: 380-383

Coauthor Index

1Kefei Chen [1]
2Weidong Kou [1]
3Dong Zheng [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)