dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Changxi Zheng

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
2EEChangxi Zheng, Lusheng Ji, Dan Pei, Jia Wang, Paul Francis: A light-weight distributed scheme for detecting ip prefix hijacks in real-time. SIGCOMM 2007: 277-288
2005
1EEChangxi Zheng, Guobin Shen, Shipeng Li, Qianni Deng: Joint Sender/Receiver Optimization Algorithm for Multi-Path Video Streaming Using High Rate Erasure Resilient Code. ICME 2005: 1258-1261

Coauthor Index

1Qianni Deng [1]
2Paul Francis [2]
3Lusheng Ji [2]
4Shipeng Li [1]
5Dan Pei [2]
6Guobin Shen [1]
7Jia Wang [2]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)