dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Xiaofei Zhao

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2006
2EEXiaofei Zhao, Zhiqiu Huang: A Formal Framework for Reasoning on Metadata Based on CWM. ER 2006: 371-384
1EEGuohua Shen, Zhiqiu Huang, Xiaodong Zhu, Xiaofei Zhao: Research on the Rules of Mapping from Relational Model to OWL. OWLED 2006

Coauthor Index

1Zhiqiu Huang [1] [2]
2Guohua Shen [1]
3Xiaodong Zhu [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)