dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Shuqi Zhao

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
4EEZhi-Qiang Ye, Shuqi Zhao, Ge Gao, Xiao-Qiao Liu, Robert E. Langlois, Hui Lu, Liping Wei: Finding new structural and sequence attributes to predict possible disease association of single amino acid polymorphism (SAP). Bioinformatics 23(12): 1444-1450 (2007)
3EEYing Sun, Shuqi Zhao, Huashan Yu, Ge Gao, Jingchu Luo: ABCGrid: Application for Bioinformatics Computing Grid. Bioinformatics 23(9): 1175-1177 (2007)
2EEWuxue Zhang, Yong Zhang, Hui Zheng, Chen Zhang, Wei Xiong, John G. Olyarchuk, Michael Walker, Weifeng Xu, Min Zhao, Shuqi Zhao, Zhuan Zhou, Liping Wei: SynDB: a Synapse protein DataBase based on synapse ontology. Nucleic Acids Research 35(Database-Issue): 737-741 (2007)
1EELei Kong, Yong Zhang, Zhi-Qiang Ye, Xiao-Qiao Liu, Shuqi Zhao, Liping Wei, Ge Gao: CPC: assess the protein-coding potential of transcripts using sequence features and support vector machine. Nucleic Acids Research 35(Web-Server-Issue): 345-349 (2007)

Coauthor Index

1Ge Gao [1] [3] [4]
2Lei Kong [1]
3Robert E. Langlois [4]
4Xiao-Qiao Liu [1] [4]
5Hui Lu [4]
6Jingchu Luo [3]
7John G. Olyarchuk [2]
8Ying Sun [3]
9Michael Walker [2]
10Liping Wei [1] [2] [4]
11Wei Xiong [2]
12Weifeng Xu [2]
13Zhi-Qiang Ye [1] [4]
14Huashan Yu [3]
15Chen Zhang [2]
16Wuxue Zhang [2]
17Yong Zhang [1] [2]
18Min Zhao [2]
19Hui Zheng [2]
20Zhuan Zhou [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)