dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Zhuoyao Zhang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2009
5EEWei Li, Zhuoyao Zhang, Weiwei Sun, Dingding Mao, Jingjing Wu: An Affinity Path Based Wireless Broadcast Scheduling Approach for Multi-item Queries. APWeb/WAIM 2009: 617-622
2008
4EEPing Yu, Weiwei Sun, Yongrui Qin, Zhuoyao Zhang, Bole Shi: A Data Partition Based Near Optimal Scheduling Algorithm for Wireless Multi-channel Data Broadcast. DASFAA 2008: 188-203
3EEWeiwei Sun, Yongrui Qin, Ping Yu, Zhuoyao Zhang, Zhenying He: HFilter: Hybrid Finite Automaton Based Stream Filtering for Deep and Recursive XML Data. DEXA 2008: 566-580
2EEZhuoyao Zhang, Weiwei Sun, Weiyu Chen, Jiaqi Dong: A Lifetime Aware Approach to Service Selection in Mobile Ad Hoc Networks. ICYCS 2008: 539-544
1EEZhuoyao Zhang, Weiwei Sun, Ping Yu, Yongrui Qin: Preemptive Scheduling for Multi-item Queries in On-Demand Data Broadcast. ICYCS 2008: 610-615

Coauthor Index

1Weiyu Chen [2]
2Jiaqi Dong [2]
3Zhenying He [3]
4Wei Li [5]
5Dingding Mao [5]
6Yongrui Qin [1] [3] [4]
7Baile Shi (Bole Shi) [4]
8Weiwei Sun [1] [2] [3] [4] [5]
9Jingjing Wu [5]
10Ping Yu [1] [3] [4]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)