dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Zhihao Zhang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2006
3EEFei Guo, Jianmin Wang, Zhihao Zhang, Deyi Li: A New Scheme to Fingerprint XML Data. KDXD 2006: 85-94
2005
2EEXiaoming Jin, Zhihao Zhang, Jianmin Wang, Deyi Li: Watermarking Spatial Trajectory Database. DASFAA 2005: 56-67
1EEFei Guo, Jianmin Wang, Zhihao Zhang, Xiaojun Ye, Deyi Li: An Improved Algorithm to Watermark Numeric Relational Data. WISA 2005: 138-149

Coauthor Index

1Fei Guo [1] [3]
2Xiaoming Jin [2]
3Deyi Li [1] [2] [3]
4Jianmin Wang [1] [2] [3]
5Xiaojun Ye [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)