dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yun-Long Zhang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2003
1 Shao-Wu Zhang, Quan Pan, Hongcai Zhang, Yun-Long Zhang, Hai-Yu Wang: Classification of protein quaternary structure with support vector machine. Bioinformatics 19(18): 2390-2396 (2003)

Coauthor Index

1Quan Pan [1]
2Hai-Yu Wang [1]
3Hongcai Zhang [1]
4Shao-Wu Zhang [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)