dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Shao-Xiang Zhang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
2EEShao-Xiang Zhang, Pheng-Ann Heng, Zheng-Jin Liu, Li-Wen Tan, Ming-Guo Qiu, Qi-Yu Li, Rong-Xia Liao, Kai Li, Gao-Yu Cui, Yan-Li Guo, Yong-Ming Xie: Chinese Visible Human Data Sets and Their Applications. HCI (12) 2007: 530-535
2006
1EEPheng-Ann Heng, Shao-Xiang Zhang, Lin Shi, Yong-Ming Xie, T. T. Wong, Y.-P. Chui: Visible Human Based Virtual Medicine. IJVR 5(4): 13-20 (2006)

Coauthor Index

1Y.-P. Chui [1]
2Gao-Yu Cui [2]
3Yan-Li Guo [2]
4Pheng-Ann Heng [1] [2]
5Kai Li [2]
6Qi-Yu Li [2]
7Rong-Xia Liao [2]
8Zheng-Jin Liu [2]
9Ming-Guo Qiu [2]
10Lin Shi [1]
11Li-Wen Tan [2]
12T. T. Wong [1]
13Yong-Ming Xie [1] [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)