dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Chan Zhang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2006
1EEZhilin Yao, Shufen Liu, Liquan Han, Y. V. Ramana Reddy, Jinqiao Yu, Ye Liu, Chan Zhang, Zhaoqing Zheng: An Ontology Based Workflow Centric Collaboration System. CSCWD (Selected Papers) 2006: 689-698

Coauthor Index

1Liquan Han [1]
2Shufen Liu [1]
3Ye Liu [1]
4Y. V. Ramana Reddy [1]
5Zhilin Yao [1]
6Jinqiao Yu [1]
7Zhaoqing Zheng [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)