dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Jianjun Zhai

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2005
3 Wenliang Chen, Jianjun Zhai, Weiguo Li: An Algorithm of Combined Meshes Generation and Optimization. MSV 2005: 236-240
2004
2 Jianjiang Zeng, Wenliang Chen, Jianjun Zhai: Finite Element Model Compression. MSV/AMCS 2004: 227-234
1 Jianjun Zhai, Wenliang Chen, Xiaoping Yan: The Implementation of Dynamic Engineering Document Based on XML Technology. MSV/AMCS 2004: 267-269

Coauthor Index

1Wenliang Chen [1] [2] [3]
2Weiguo Li [3]
3Xiaoping Yan [1]
4Jianjiang Zeng [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)