dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Deze Zeng

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
2EESanmin Liu, Hai Jin, Xiaofei Liao, Hong Yao, Deze Zeng: TCPBridge: A software approach to establish direct communications for NAT hosts. AICCSA 2008: 247-252
1EEGongwei Zhang, Mianxiong Dong, Long Zheng, Deze Zeng, Minyi Guo: An Improved Design for UMP (Ubiquitous Multi-processor) System. ISPA 2008: 540-546

Coauthor Index

1Mianxiong Dong [1]
2Minyi Guo [1]
3Hai Jin [2]
4Xiaofei Liao [2]
5Sanmin Liu [2]
6Hong Yao [2]
7Gongwei Zhang [1]
8Long Zheng [1]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)