dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Xue-bai Zang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2003
1EEXue-bai Zang, Xiong-fei Li, Kun Zhao, Xin Guan: A Data Mining Algorithm Based on Grid. GCC (2) 2003: 807-810

Coauthor Index

1Xin Guan [1]
2Xiong-fei Li [1]
3Kun Zhao [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)