dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Jiang Yun

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2006
3EEJiang Yun, Zhanhuai Li, Wang Yong, Longbo Zhang: A Better Classifier Based on Rough Set and Neural Network for Medical Images. ICDM Workshops 2006: 853-857
2 Longbo Zhang, Zhanhuai Li, Yu Min, Wang Yong, Jiang Yun: Random Sampling Algorithms for Landmark Windows over Data Streams. ICEIS (1) 2006: 103-107
2005
1EEJiang Yun, Zhanhuai Li, Wang Yong, Longbo Zhang: Joining Associative Classifier for Medical Images. HIS 2005: 367-372

Coauthor Index

1Zhanhuai Li [1] [2] [3]
2Yu Min [2]
3Wang Yong [1] [2] [3]
4Longbo Zhang [1] [2] [3]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)