dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yidong Yuan

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
13EEMuhammad Aamir Cheema, Yidong Yuan, Xuemin Lin: CircularTrip: An Effective Algorithm for Continuous k NN Queries. DASFAA 2007: 863-869
12EEYing Zhang, Xuemin Lin, Yidong Yuan, Masaru Kitsuregawa, Xiaofang Zhou, Jeffrey Xu Yu: Summarizing Order Statistics over Data Streams with Duplicates. ICDE 2007: 1329-1333
11EEXuemin Lin, Yidong Yuan, Qing Zhang, Ying Zhang: Selecting Stars: The k Most Representative Skyline Operator. ICDE 2007: 86-95
10EEJian Pei, Bin Jiang, Xuemin Lin, Yidong Yuan: Probabilistic Skylines on Uncertain Data. VLDB 2007: 15-26
9EEXuemin Lin, Qing Zhang, Yidong Yuan, Qing Liu: Error minimization in approximate range aggregates. Data Knowl. Eng. 62(1): 156-176 (2007)
2006
8EEXuemin Lin, Qing Liu, Yidong Yuan, Xiaofang Zhou, Hongjun Lu: Summarizing level-two topological relations in large spatial datasets. ACM Trans. Database Syst. 31(2): 584-630 (2006)
7EEJian Pei, Yidong Yuan, Xuemin Lin, Wen Jin, Martin Ester, Qing Liu, Wei Wang, Yufei Tao, Jeffrey Xu Yu, Qing Zhang: Towards multidimensional subspace skyline analysis. ACM Trans. Database Syst. 31(4): 1335-1381 (2006)
6EEXuemin Lin, Jian Xu, Qing Zhang, Hongjun Lu, Jeffrey Xu Yu, Xiaofang Zhou, Yidong Yuan: Approximate Processing of Massive Continuous Quantile Queries over High-Speed Data Streams. IEEE Trans. Knowl. Data Eng. 18(5): 683-698 (2006)
2005
5EEQing Liu, Xuemin Lin, Yidong Yuan: Summarizing Spatial Relations - A Hybrid Histogram. APWeb 2005: 464-476
4EEXuemin Lin, Yidong Yuan, Wei Wang, Hongjun Lu: Stabbing the Sky: Efficient Skyline Computation over Sliding Windows. ICDE 2005: 502-513
3EEYidong Yuan, Xuemin Lin, Qing Liu, Wei Wang, Jeffrey Xu Yu, Qing Zhang: Efficient Computation of the Skyline Cube. VLDB 2005: 241-252
2003
2EEQing Liu, Yidong Yuan, Xuemin Lin: Multi-resolution Algorithms for Building Spatial Histograms. ADC 2003: 145-151
1EEXuemin Lin, Qing Liu, Yidong Yuan, Xiaofang Zhou: Multiscale Histograms: Summarizing Topological Relations in Large Spatial Datasets. VLDB 2003: 814-825

Coauthor Index

1Muhammad Aamir Cheema [13]
2Martin Ester [7]
3Bin Jiang [10]
4Wen Jin [7]
5Masaru Kitsuregawa [12]
6Xuemin Lin [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]
7Qing Liu [1] [2] [3] [5] [7] [8] [9]
8Hongjun Lu [4] [6] [8]
9Jian Pei [7] [10]
10Yufei Tao [7]
11Wei Wang [3] [4] [7]
12Jian Xu [6]
13Jeffrey Xu Yu [3] [6] [7] [12]
14Qing Zhang [3] [6] [7] [9] [11]
15Ying Zhang [11] [12]
16Xiaofang Zhou [1] [6] [8] [12]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)