dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Qinfeng Yuan

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2006
1EEGuiqin Li, Xiaojian Liu, Qinfeng Yuan, Minglun Fang: A Study on Product Optimization Design Based on Genetic Algorithms. PROLAMAT 2006: 159-164

Coauthor Index

1Minglun Fang [1]
2Guiqin Li [1]
3Xiaojian Liu [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)