dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Jian Yuan

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2009
8EEYujia Zhai, Yue Wang, Jian Yuan, Yong Ren, Xiuming Shan: An Index Structure Framework to Analyze Host Mobility Supports for Integrated Networks. JNW 4(1): 53-64 (2009)
2008
7EEJianshu Chen, Jian Wang, Pengyu Zhang, Jian Yuan, Xiuming Shan: An Orthogonal Projection Approach for Blind Beamforming in Multipath CDMA Channels. CNSR 2008: 496-503
6EEJia Liu, Wenzhu Zhang, Jian Yuan, Depeng Jin, Lieguang Zeng: Monitoring the spatial-temporal effect of internet traffic based on Random Matrix Theory. LCN 2008: 258-265
2005
5EEJian Yuan, Xin-Wen Xu, Chang-Jian Fu, Guo-Hui Li: Classify of Underwater Target Utilizing Audio Fingerprint. ICITA (2) 2005: 179-184
4EEJian Yuan, Guo-Hui Li: Underwater Target Recognition with Sonar Fingerprint. ICMLC 2005: 984-993
3EEIttai Abraham, James Aspnes, Jian Yuan: Skip B-Trees. OPODIS 2005: 366-380
2EEJian Yuan, Kevin L. Mills: Monitoring the Macroscopic Effect of DDoS Flooding Attacks. IEEE Trans. Dependable Sec. Comput. 2(4): 324-335 (2005)
1EEJian Yuan, Kevin Mills: A cross-correlation-based method for spatial-temporal traffic analysis. Perform. Eval. 61(2-3): 163-180 (2005)

Coauthor Index

1Ittai Abraham [3]
2James Aspnes [3]
3Jianshu Chen [7]
4Chang-Jian Fu [5]
5Depeng Jin [6]
6Guo-Hui Li [4] [5]
7Jia Liu [6]
8Kevin Mills (Kevin L. Mills) [1] [2]
9Yong Ren [8]
10Xiuming Shan [7] [8]
11Jian Wang [7]
12Yue Wang [8]
13Xin-Wen Xu [5]
14Lieguang Zeng [6]
15Yujia Zhai [8]
16Pengyu Zhang [7]
17Wenzhu Zhang [6]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)