dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Zhengguang Yu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2002
2EEXiangwen Li, Bing Wei, Zhengguang Yu, Yongjin Zhu: Hamilton cycles in 1-tough triangle-free graphs. Discrete Mathematics 254(1-3): 275-287 (2002)
2001
1 Mei Lu, Zhengguang Yu: Cycles of length 1 modulo 3 in graph. Discrete Applied Mathematics 113(2-3): 329-336 (2001)

Coauthor Index

1Xiangwen Li [2]
2Mei Lu [1]
3Bing Wei [2]
4Yongjin Zhu [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)