dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yuan-Chang Yu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2006
2EEHui-Wen Huang, Wei-Yi Yang, Chunkuan Shih, Chun-Yu Chen, Wan-Tsz Tu, Swu Yih, Chang Tzeng, Cherng-Tsong Kuo, Ming-Huei Chen, Yuan-Chang Yu, Li-Hsin Wang, Hsun-Ho Wang, Chun-Yu Chen, Wan-Tsz Tu: Digital Instrumentation and Control Failure Events Derivation and Analysis for Advanced Boiling Water Reactor. DepCoS-RELCOMEX 2006: 327-334
2004
1EEChin-Feng Fan, Yuan-Chang Yu: BBN-based software project risk management. Journal of Systems and Software 73: 193-203 (2004)

Coauthor Index

1Chun-Yu Chen [2]
2Ming-Huei Chen [2]
3Chin-Feng Fan [1]
4Hui-Wen Huang [2]
5Cherng-Tsong Kuo [2]
6Chunkuan Shih [2]
7Wan-Tsz Tu [2]
8Chang Tzeng [2]
9Hsun-Ho Wang [2]
10Li-Hsin Wang [2]
11Wei-Yi Yang [2]
12Swu Yih [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)