dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Lijun Ying

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

1999
1EEWenyang Bai, Zhigang Li, Lijun Ying, Jiepan Xu: The Design and Implementation of an Object Oriented Database Management System-OMNIX. TOOLS (31) 1999: 414-423

Coauthor Index

1Wenyang Bai [1]
2Zhigang Li [1]
3Jiepan Xu [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)