dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Xianglan Yin

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2006
1EEYang Shen, Xianglan Yin, Hua Chen, Wangdong Qi, Hao Dai: A Density Control Algorithm for Surveillance Sensor Networks. WASA 2006: 199-205

Coauthor Index

1Hua Chen [1]
2Hao Dai [1]
3Wangdong Qi [1]
4Yang Shen [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)