dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Wei Yin

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
2EEYong Shi, Xinyang Zhang, Jia Wan, Yong Wang, Wei Yin, Zhiwei Cao, Yajun Guo: Predicting the distance between antibody's interface residue and antigen to recognize antigen types by support vector machine. Neural Computing and Applications 16(4-5): 481-490 (2007)
2005
1EEWei Yin, Qing Yang, Shaoyuan Yao, Yong Shi: Hierarchical Clustering Analysis from Genomic Dataset. IAT 2005: 759-762

Coauthor Index

1Zhiwei Cao [2]
2Yajun Guo [2]
3Yong Shi [1] [2]
4Jia Wan [2]
5Yong Wang [2]
6Qing Yang [1]
7Shaoyuan Yao [1]
8Xinyang Zhang [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)