dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Quan Yin

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
2EEJun Zhu, Quan Yin, Rui Zhu, Changguo Guo, Huaimin Wang, Quanyuan Wu: A Plugin-Based Software Production Line Integrated Framework. CSSE (2) 2008: 562-565
1EEJun Zhu, Changguo Guo, Quan Yin, Jianlu Bo, Quanyuan Wu: A Runtime-Monitoring-Based Dependable Software Construction Method. ICYCS 2008: 1093-1100

Coauthor Index

1Jianlu Bo [1]
2Changguo Guo [1] [2]
3Huaimin Wang [2]
4Quanyuan Wu [1] [2]
5Jun Zhu [1] [2]
6Rui Zhu [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)