dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Qingsheng Yin

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2001
1EEChunsheng Yin, Yang Shen, Shushen Liu, Qingsheng Yin, Weimin Guo, Zhongxiao Pan: Simultaneous Quantitative UV Spectrophotometric Determination of Multicomponents of Amino Acids using Linear Neural Network. Computers & Chemistry 25(3): 239-243 (2001)

Coauthor Index

1Weimin Guo [1]
2Shushen Liu [1]
3Zhongxiao Pan [1]
4Yang Shen [1]
5Chunsheng Yin [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)