dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Huarui Yin

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
2EELei Ke, Zhengdao Wang, Huarui Yin, Weilin Gong: Finite-Resolution Digital Receiver Design for Impulse Radio Ultra-Wideband Communication. ICC 2008: 845-849
2004
1EEHan Huang, Huarui Yin, Guo Wei, Jinkang Zhu: The structure and performance on an orthogonal sinusoidal correlation receiver of impulse radio. VTC Fall (2) 2004: 1192-1196

Coauthor Index

1Weilin Gong [2]
2Han Huang [1]
3Lei Ke [2]
4Zhengdao Wang [2]
5Guo Wei [1]
6Jinkang Zhu [1]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)