dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Dongsheng Yin

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2005
2 Dongsheng Yin, Yuheng Liu, Fengpei Zhang, GuangZhao Zhang: A New TCP-Friendly Congestion Control Protocol for Layered Multicast. EuroIMSA 2005: 287-292
1EEDongsheng Yin, Fengpei Zhang, GuangZhao Zhang: A Wireless Layered Multicast Congestion Control Protocol for Multimedia. MMM 2005: 298-303

Coauthor Index

1Yuheng Liu [2]
2Fengpei Zhang [1] [2]
3GuangZhao Zhang [1] [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)