dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Wei-Shian Ye

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2006
1EELi-Wei Chan, Wei-Shian Ye, Shou-Chun Liao, Yu-Pao Tsai, Jane Yung-jen Hsu, Yi-Ping Hung: A Flexible Display by Integrating a Wall-Size Display and Steerable Projectors. UIC 2006: 21-31

Coauthor Index

1Li-Wei Chan [1]
2Jane Yung-jen Hsu [1]
3Yi-Ping Hung [1]
4Shou-Chun Liao [1]
5Yu-Pao Tsai [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)