dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Benfu Yang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

1993
1EEWan-Di Wei, Shuhong Gao, Benfu Yang: Cyclic near difference sets of type 1. Discrete Mathematics 123(1-3): 151-177 (1993)

Coauthor Index

1Shuhong Gao [1]
2Wan-Di Wei [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)