dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Xia Yan

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
2EEYingZhi Zeng, BaoKang Zhao, Jinshu Su, Xia Yan, Zili Shao: A Loop-Based Key Management Scheme for Wireless Sensor Networks. EUC Workshops 2007: 103-114
1EEYingZhi Zeng, Jinshu Su, Xia Yan, BaoKang Zhao, QingYuan Huang: LBKERS: A New Efficient Key Management Scheme for Wireless Sensor Networks. MSN 2007: 772-783

Coauthor Index

1QingYuan Huang [1]
2Zili Shao [2]
3Jinshu Su [1] [2]
4YingZhi Zeng [1] [2]
5BaoKang Zhao [1] [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)