dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Jingjiang Yan

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
1EELiu Zhou, Jingjiang Yan, Qiang Liu, Hong Li, Chaoxiang Xie, Yinghua Wang, Jennifer L. Campos, Hong-jin Sun: Visual and Auditory Information Specifying an Impending Collision of an Approaching Object. HCI (2) 2007: 720-729

Coauthor Index

1Jennifer L. Campos [1]
2Hong Li [1]
3Qiang Liu [1]
4Hong-jin Sun [1]
5Yinghua Wang [1]
6Chaoxiang Xie [1]
7Liu Zhou [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)