dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Guanxiang Yan

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
2EEChangwu Zhu, Guanxiang Yan, Zhi Liu, Li Gao: An Optimization Genetic Algorithm for Image Databases in Agriculture. CCTA 2007: 1283-1289
1EELi Gao, Shangping Dai, Shijue Zheng, Guanxiang Yan: Using Genetic Algorithm for Data Mining Optimization in an Image Database. FSKD (3) 2007: 721-723

Coauthor Index

1Shangping Dai [1]
2Li Gao [1] [2]
3Zhi Liu [2]
4Shijue Zheng [1]
5Changwu Zhu [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)