dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Zhiguo Xu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
5EEZhiguo Xu, Rajive Bagrodia: GPU-Accelerated Evaluation Platform for High Fidelity Network Modeling. PADS 2007: 131-140
4EEManeesh Varshney, Zhiguo Xu, Shrinivas Mohan, Yi Yang, Defeng Xu, Rajive Bagrodia: WHYNET: a framework for in-situ evaluation of heterogeneous mobile wireless systems. WINTECH 2007: 35-42
2006
3EEJunlan Zhou, Zhengrong Ji, Maneesh Varshney, Zhiguo Xu, Yi Yang, Mahesh K. Marina, Rajive Bagrodia: WHYNET: a hybrid testbed for large-scale, heterogeneous and adaptive wireless networks. WINTECH 2006: 111-112
2004
2EEVasileios Pappas, Zhiguo Xu, Songwu Lu, Daniel Massey, Andreas Terzis, Lixia Zhang: Impact of configuration errors on DNS robustness. SIGCOMM 2004: 319-330
1EEXiaoqiao Meng, Zhiguo Xu, Beichuan Zhang, Geoff Huston, Songwu Lu, Lixia Zhang: IPv4 address allocation and the BGP routing table evolution. Computer Communication Review 35(1): 71-80 (2004)

Coauthor Index

1Rajive Bagrodia [3] [4] [5]
2Geoff Huston [1]
3Zhengrong Ji [3]
4Songwu Lu [1] [2]
5Mahesh K. Marina [3]
6Daniel Massey [2]
7Xiaoqiao Meng [1]
8Shrinivas Mohan [4]
9Vasileios Pappas [2]
10Andreas Terzis [2]
11Maneesh Varshney [3] [4]
12Defeng Xu [4]
13Yi Yang [3] [4]
14Beichuan Zhang [1]
15Lixia Zhang [1] [2]
16Junlan Zhou [3]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)