dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Xiaoyu Xu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
2EEZhifei Xu, Pengfei Shi, Xiaoyu Xu: Adaptive Subclass Discriminant Analysis Color Space Learning for Visual Tracking. PCM 2008: 902-905
2007
1EEYanchao Niu, Sidong Zhang, Xiaoyu Xu, Hongwei Huo, Shuai Gao: An Enhanced DV-hop Localization Algorithm for Irregularly Shaped Sensor Networks. MSN 2007: 694-704

Coauthor Index

1Shuai Gao [1]
2Hongwei Huo [1]
3Yanchao Niu [1]
4Pengfei Shi [2]
5Zhifei Xu [2]
6Sidong Zhang [1]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)